Podvojné účtovníctvo

Správne vedené podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctva. 

Výsledkom našej práce je spracované účtovníctvo pre každého klienta včas a kvalitne.

Mesačné spracovanie účtovnej agendy:

 • Kontrola úplnosti dokladov
 • Účtovný denník - v účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady zoradené z časového hľadiska, teda chronologicky.
 • Hlavná kniha - v hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom, teda z hľadiska vecného.
 • Pokladničná kniha
 • Kniha účet v banke
 • Kniha pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • Saldokonto odberateľov a dodávateľov - Saldokonto predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.
 • Evidencia dokladov DPH
 • Vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačne alebo kvartálne)
 • Vypracovanie súhrnných výkazov DPH
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky a podkladov pre daňové priznanie - Ročná účtovná závierka a uzávierka zahŕňa vypracovanie Súvahy a Výkazu ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke.
 • Vypracovanie daňového priznania vrátane príloh (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, cashflow)

 

účtovníctvo žilina- profesionálne účtovníctvo žilina- cenovovýhodné účovníctvo žilina

Facebook Google Twitter Email