Novinky

Zmeny pre rok 2014

(12.1.2014)
Zdanenie záväzkov
- povinnosť dlžníka zvýšiť si  základ dane podľa doby, ktorá uplynula od splatnosti jeho záväzku,
 ktorý neuhradil:
· 20% - hodnoty záväzku (alebo nesplatenej časti) ak je viac ako 360 dni po splatnosti,
· 50% - hodnoty záväzku,  viac ako 720 dni po splatnosti
· 100% - hodnoty záväzku, viac ako 1080 dni po splatnosti.
 Táto povinnosť sa vzťahuje  len pre firmy ,ktoré vedú  podvojné účtovníctvo.
Účtovná závierka
Možnosť predkladať skrátenú účtovnú závierku (namiesto 45strán len 8), za splnenia nasledujúcich
podmienok:
· majetok podnikateľa/firmy najviac 350 000 eur,
· čistý obrat najviac 700 000 eur,
· priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia neprekročil 10.
Podnikatelia, ktorý spĺňajú podmienky skrátenej účtovnej závierky, nemajú povinnosť viesť
cenovú evidenciu v zmysle zákona o cenách a na konci účtovného obdobia časovo
nerozlišovať opakujúce sa a nevýznamne položky (napr. telefónne poplatky).
 Cenné papiere a deriváty
Tieto sa už nebudú oceňovať reálnou hodnotou, ale obstarávacou hodnotou (ruší sa povinnosť
oceňovania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou).
Register závierok
Do registra účtovný závierok sa už nebudú ukladať priebežné individuálne a konsolidovane
účtovné závierky,
- zavádza sa povinnosť ukladať do registra okrem výročných správ obci a vyšších územných celkov aj
výročné správy ostatných účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť výročnú správu vyhotovovať.
Inventarizácia
- inventarizácia  dlhodobého majetku sa nebude povinná vykonávať  každé dva roky, ale len raz za 4 roky,
- inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti sa nebude povinne vykonávať  4-krát za rok,
 ale len kudňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
Možnosť vykonať inventarizáciu častejšie je ponechaná na rozhodnutí účtovnej jednotky, uvedie
to vo svojom vnútornom predpise.
Účtovanie odpisov
- podnikatelia , ktorý účtujú v jednoduchom účtovníctve a účtovné jednotky, ktoré nie sú
založené alebo zriadenéna podnikanie si môžu určiť v odpisovom pláne účtovne odpisy,
s súlade s ustanoveniami  zákona o dani z príjmov,
- nepodnikajúce subjekty majú možnosť voľby, či budú účtovať o opravných položkách a rezervách.
Registračné pokladnice
- sprísnenie povinnosti súvisiacich s používaním elektronických registračných pokladníc,
- pri dvoch osobitne závažných porušeniach zákona môže byť podaný podnet na zrušenie živnostenského
oprávnenia, pri troch sa už podáva podnet,
- podnikatelia budú povinný mať na predajnom mieste komunikačný kábel k pokladnici
 a vzor pokladničnéhodokladu.
Kontrolné výkazy
- Povinnosť podávania kontrolných výkazov Finančnej správe elektronicky, evidencie týkajúcej sa
 dodaní/nákupu tovarov a služieb v tuzemsku,
- Povinnosť a podať kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie spolu s DPH priznaním
 do 25.dňa po skončení príslušnéhozdaňovacieho obdobia, podávať kontrolný výkaz
 nebude povinnosť v prípade:
· nulového DPH priznania,
· v prípade ak v daňovom priznaní budú uvedené len intrakomunitárne dodania tovaru alebo
vyvoz tovaru alebo dodania v tovaru rámci  trojstranného obchodu, a zároveň sa nebude
 odpočítavať daň na vstupe, alebo sa bude uvádzať len odpočítanie DPH pri dovoze tovaru,
-          sankcie (podľa závažnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu):
- do výšky 10 000 eur v prípade:
                                 - nepodania KV,
                                 - jeho oneskoreného podania,
                                 - jeho podania avšak s neuplnými alebo nesprávnymi údajmi,
                                 - neodstránenia nedostatkov podaného KV na výzvu správcu dane v určenej lehote,
· do výšky 100 000 eur v prípade opakovaného porušenia povinnosti uvedených vyššie,
- vrátenie nadmerného odpočtu DPH bude pozdržane v prípade nepodania KV, ako aj v prípade
 výzvy správcudane na odstránenie nedostatkov v podanom KV.
 
Tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľ
Tuzemsky prenos daňovej povinnosti na odberateľa (platiteľa dane) sa rozširuje na:
· vybrane druhy poľnohospodárskych produktov: tovary, ktoré patria pod kapitolu 10 Spoločného
colného sadzobníka (Obilniny) a pod kapitolu 12 Spoločného colného sadzobníka
 (Olejnaté semena a olejnaté plody; rôzne zrna, semena a plody; priemyselne alebo liečive rastliny;
 slama a krmoviny), ktoré nie sú bežne určene v nezmenenom stave na konečnu spotrebu,
· kovy a kovové predmety: tovary patriace do kapitoly 72 (Železo a oceľ)
 a položiek 7301, 7308 a 7314  Spoločného colného sadzobníka (Predmety zo železa a ocele),
· mobilne telefóny a integrovane obvody za stanovených podmienok,
- mechanizmus samozdanenia sa uplatní, ak základ dane na faktúre je 5 000 eur a viac.
Licencie
Zavádza sa pre  firmy minimálna povinná daň – licencia, prvé licencie zaplatia eseročky a
 akciové spoločnosti v marci  2015,
Typ spoločnosti Výška ročnej daňovej licencie (min. výška dane z príjmov)
Firma s tržbami do 500 000 € - neplatiteľ DPH 480 €
Firma s tržbami do 500 000 € - platiteľ DPH 960 €
Firma s tržbami viac ako 500 000 € 2 880 €
- zaplatenú licenciu si môžu firmy v nasledujúcich troch rokoch odpočítať od dane,
- novovzniknuté firmy prvý rok licencie platiť nebudú, chránene dielne ju nebudú platiť vôbec,
 živnostníkov sadaňové licencie netýkajú.
Daň z príjmu
- daň z príjmu právnických osôb sa znižuje z 23% na 22%.
Odvody za zamestnanca
- od začiatku novembra 2013 je spustený projekt odpúšťania odvodov za zamestnancov :
· ak zamestná dlhodobo nezamestnaného (viac ako 1 rok) bude zaňho platiť 1,05% miesto
 súčasných 35,2%, avšak firma mu musí dať max. 539 eur.
Obchody s daňovými rajmi
- na platby smerované do krajín daňových rajov (offshore) sa zavádza vyššia zrážková daň 35%.
Služobné auto
- ak firma umožňuje využívať zamestnancovi služobné auto na súkromné účely, po prvom
 roku používania sa bude pri výpočte nepeňažného príjmu každý rok jeho vstupná cena znižovať o 12,5%,
 pričom auto sa bude môcť „dodaňovať“ zamestnancom najviac 8 rokov.
 
Daňová evidencia
- všetci podnikatelia, ktorí majú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 ale aj daňovníci, ktorí majú príjmy z použitia diela, ako aj umeleckého výkonu, si budú môcť
 uplatniť preukázateľné výdavky a majú možnosť sa rozhodnúť  či budú viesť jednoduché učtovníctvo,
podvojne účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.
Preddavky PO a FO
Zavádza  sa jednotná  spodná hranica pri platení štvrťročných preddavkov medzi PO a FO,
 a to na úroveň 2 500 eur.
Možnosť umorenia daňových strát
- od 1.1.2014 možnosť umoriť daňové straty, ktoré vznikli od 2010 len 4 roky, len po 1/4 každý rok,
 v ktorom spoločnosť dosiahla zisk, ak v uvedených 4 rokoch zisk nedosiahne, možnosť umoriť daňovú

 stratu stráca. Platba licencie zostáva zachovaná.

Facebook Google Twitter Email