Novinky

Prehľad v platení odvodov z dividend

(12.1.2014)
Týka sa vás platenie odvodov z podielov na zisku? Pripravili sme pre vás pomôcku, podľa ktorej sa môžete orientovať.
Podiely na zisku sú pre účely zdravotného poistenia zaradené do triedy príjmov dividenda ako príjmy plynúce zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení  platnom po 1. januári 2011. 
Vymeriavacím základom sú tie podiely na zisku, ktoré budú vyplatené zo zisku dosiahnutého za rok 2011 a roky nasledujúce. Tieto podiely na zisku nepodliehajú dani, preto sa neuvádzajú v daňovom priznaní.
Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2004 až 2010
Nie sú vymeriavacím základom na určenie poistného na verejné zdravotné poistenie a poistné sa z nich nevypočítava a neplatí.
Staré podiely na zisku za roky 2003 a predchádzajúce
Dani podliehajú, a a ak sú vyplatené až v súčasnosti v roku 2011 alebo 2012, uvádzajú sa v daňovom priznaní ako "ostatný príjem" a poistné sa z nich vypočítava.
Čo je dividenda
Dividenda nie sú iba podiely na zisku, ale pre účely zdravotného poistenia aj ďalšie príjmy.
Dividendy za roky 2011 a 2012
 • Suma poistného na verejné zdravotné poistenie sa vypočíta na základe ročného zúčtovania poistného (t. j. mesačné preddavky na poistné sa z podielov na zisku zo zisku dosiahnutého za roky 2011 a 2012 neplatia),
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 10 %; pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %,
 • platiteľom poistného z tohto príjmu je jeho príjemca, t. j. fyzická osoba, ktorá zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend "Oznámením o príjmoch za rok ..."  (t. j. "zamestnávatelia" nevykazujú takýto príjem na mesačných výkazoch preddavkov na  poistné),
 • lehota na podanie "Oznámenia ..." je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend,
 • vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ. Minimálny základ je v roku 2012 v sume 339,89 eur, v roku 2013 v sume 393,00 eur (napr. ak v roku 2012 boli vyplatené dividendy v sume 10 000,00 eur, poistenec na oznámení uvedie sumu 9 660,11 eur = 10 000,00 - 339,89),
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.  
Dividendy za rok 2013 a nasledujúce od slovenskej spoločnosti
 • poistné sa bude platiť preddavkovo,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom preddavku na poistné z týchto dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá podiely priznáva,
 • platiteľ vykazuje dividendy osobitným Výkazom platiteľa dividend, ktorého listinný vzor aj dátové rozhranie pre elektronické vykazovanie  je vo vyhláške č. 23/2013 Z. z. (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 130/2012 Z. z.) uverejnenej v Zbierke zákonov 1. februára 2013,
 • lehota na predloženie Výkazu platiteľa dividend je do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend,
 • splatnosť preddavku na poistné z dividend je do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca (napr. ak podiel na likvidačnom zostatku - čo je tiež príjem definovaný ako "dividenda" -  je vyplatený 21. februára 2013, preddavok na poistné z týchto príjmov je splatný do 8. marca 2013),
 • vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend najviac 120-násobok priemernej mesačnej mzdy (t. j. v roku 2013 najviac suma 94 320,00 eur).  
Dividendy za rok 2013 a nasledujúce z cudziny
 • platiteľom poistného z dividend vyplatených spoločnosťou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je fyzická osoba, t. j. prijímateľ dividend, 
 • poistné sa bude vypočítavať a platiť jednorázovo na základe ročného zúčtovania poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • fyzická osoba oznamuje príjem z dividend od subjektu nemajúceho sídlo na území Slovenskej republiky Oznámením o príjmoch za rok ...
 • lehota na predloženie Oznámenia ... je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend,
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného,
 • vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend najviac 120-násobok priemernej mesačnej mzdy (t. j. v roku 2013 najviac suma 94 320,00 eur).  
Čo je dividenda
 • Dividenda je podiel na zisku vyplácaný osobám podieľajúcim sa na základnom imaní alebo členom štatutárneho alebo dozorného orgánu
 • podiel na zisku vyplácaný zamestnancom bez účasti na základnom imaní
 • vyrovnávací podiel [okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komplementára komanditnej spoločnosti (k. s.)] – pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti
 • podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva [okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.] – pri zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi [okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.].
Zárobková činnosť - dividendy
Zárobková činnosť podľa odkazu 24) tohto zákona* je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá:
 • podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnávací podiel pri zániku účasti spoločníka
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva pri zrušení bez právneho nástupcu
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi 
 • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.
okrem:
 • podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti,
 • podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti
 • podielu spoločníka na likvidačnom zostatku verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti pri likvidácii spoločnosti
 • vyrovnávacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti.
*(Pozn.: odkaz 24 - § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) - § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení platnom po 1.1.2011

(zdroj poisťovňa Dôvera )

Facebook Google Twitter Email