Novinky

Opäť dividendy

(8.2.2014)
Zmeny u platiteľa dividend
Maximálny ročný vymeriavací základ bude, tak ako aj pre všetky ostatné príjmy, 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Pri dividendách za rok 2013 a nasledujúce - sa teda nebude uplatňovať samostatný ročný vymeriavací základ. Uvedené sa použije už pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2013, ktoré zdravotná poisťovňa vykoná v roku 2014.
Zmena nastane aj vo vykazovaní preddavkov na poistné platiteľa dividend. Po novom je platiteľ dividend povinný vykázať celkovú výšku vyplatených dividend a preddavkov na poistné do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.
Zároveň sa zmenila aj maximálna výška preddavku na poistné z dividend a to na 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.
Platiteľ dividend
Platiteľom dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.
Vymeriavací základ
Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Preddavky na poistné
  • Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené
  • Preddavok na poistné z vyplatených dividend vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý má príjem z dividend, platiteľ dividend.
  • Výška preddavku na poistné je najviac vo výške určenej sadzbou poistného 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.
  • Preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.
Platiteľ dividend si môže overiť poistný vzťah (k zdravotnej poisťovni) poistenca, ktorému vypláca dividendy prostredníctvom UDZS, alebo si môže overiť poistný vzťah na stránke UDZS v centrálnom registri poistencov.
Nový spôsob platenia preddavkov z dividend sa bude vzťahovať až na dividendy zo zisku za rok 2013. Na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti zákona (t. j. pred 01.01.2013) sa vzťahuje zákon platný do 31.12.2012.
 
Platenie preddavkov na poistné
Variabilným symbolom, ak nemá zdravotnou poisťovňou pridelený, je jeho IČO doplnené dvoma nulami sprava.
Špecifický symbol sa uvádza v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, pričom RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý sa platba uhrádza a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.
Uvedené je upravené vo Vyhláške MZ SR č. 130/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Upozornenie
Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku vyplatených dividend za predchádzajúci rok najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.
 
Príklady:
Poistencovi budú v roku 2013 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roka 2012. Poistencovi sa z takto vyplateného príjmu nebudú odvádzať preddavky na poistné. Poistenec má povinnosť najneskôr do 31.05.2014 oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku príjmu z vyplatených dividend a zdravotná poisťovňa mu poistné z tohto príjmu vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného.
Poistencovi budú v roku 2014 vyplatené dividendy na účtovné roky 2012 a 2013. V tomto prípade bude poistenec platiť poistné z tohto príjmu dvojakým spôsobom. Príjmy z dividend za rok 2012, ktoré budú vyplatené v roku 2014 oznámi do 31.05.2015 príslušnej zdravotnej poisťovni a zdravotná poisťovňa mu z nich poistné vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného. Z dividend za rok 2013 už platiteľ dividend vykáže a uhradí preddavky na poistné. Zdravotná poisťovňa preddavky na poistné zúčtuje v ročnom zúčtovaní poistného.
Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend
Vyplňovanie tlačiva – všeobecné zásady:
V zmysle § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.
Vyhláška MZ SR č.130/2012 o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie upravuje spôsob a formu vykazovania preddavkov. Súčasťou príloh sú vzory pre všetky skupiny platiteľov poistného na vykázanie preddavkov na poistné ako aj vzor pre vykazovanie preddavkov na poistné v elektronickej podobe. Od januára 2013 upravuje vykazovanie preddavkov na poistné pre platiteľa, platiteľa dividend.
Vykazovanie preddavkov
Spôsob vykazovania:
Tlačivá sa predkladajú príslušnej pobočke VšZP v papierovej forme alebo v elektronickej forme. Elektronicky je možné podávať výkazy preddavkov cez elektronickú podateľňu, pokiaľ si užívatelia zriadia elektronické služby (uzatvoria s VšZP dohodu).
Facebook Google Twitter Email