Novinky

Stavené práce od 01.01 2016

(26.2.2016)
Stavené  práce  od 01.01 2016
S účinnosťou od 1.1.2016 sa zavádza tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane.
Rieši to novela zákona č. 268/2015 Z.z., ktorou sa  mení  a dopĺňa zákon  č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH).
Cieľom tohto opatrenie má byť  pomoc malým a stredným podnikom, dodávateľom stavebných prác, v tom, aby nedoplácali na  neplatiacich odberateľov. Umožňuje prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach na hlavného odberateľa. Platba DPH sa tak posunie z dodávateľa na odberateľa a ten si môže uplatniť odpočet DPH. Daň štátu teda odvedie až posledná firma v reťazci. V praxi sa takýto prípad zvykne nazývať "tuzemské samozdanenie".
Uplatňuje sa pritom § 69 ods. 12 písmenom j), novely zákona o DPH, v zmysle ktorého je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný zaplatiť daň vzťahujúcu sa na:
  • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),
  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo  alebo  inej  obdobnej  zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,
  • dodanie  tovaru  s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.
Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného  plnenia  na  príjemcu  sa pri  dodaní stavebných  prác  uplatní  v zmysle  § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade,  ak  sú  splnené súčasne nasledovné podmienky:
  • predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA,
  • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
  • dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku, t.j. sú registrovaní pre daň podľa § 4, 4b, 5 a 6 zákona o DPH.
Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa pri stavebných prácach uplatní aj v prípade, ak stavebné práce poskytne platiteľ dane inému platiteľovi dane, ktorý vykonáva okrem činností, ktoré sú predmetom dane aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane. A to aj vtedy, keď platiteľ dane prijal stavebné práce v súvislosti s činnosťami, ktoré nie sú predmetom dane.
 
V praxi to vyzerá nasledovne:
1. Ako platiteľ DPH ste uzatvorili zmluvu  na dodanie stavby , ste v úlohe hlavného dodávateľa. Prevzali ste od svojho subdodávateľa, taktiež platiteľa DPH,  stavebné práce( patriace do sekcie F , CPA )  na tejto  stavbe, ktorá sa nachádza na území SR. Ten vám vystavil faktúru na dohodnutú cenu bez dane napr. vo výške 10.000 €. Faktúra obsahuje textovú informáciu prenesenie daňovej povinnosti.Zároveň spĺňala všetky náležitosti
tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác v zmysle vyššie uvedených pravidiel a to:
·         miesto dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH na území SR,
·          práce patria do sekcie F klasifikácie CPA,
·         dodávateľ aj odberateľ sú platitelia dane.
Váš účtovník uplatní k cene dodaných stavebných prác daň (10.000 x 20%) vo výške 2.000 € a daň uvedie do daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie a priznanú daň odvedie do ŠR (tuzemské samozdanenie). V danom zdaňovacom období vám vzniká aj právo na odpočítanie dane podľa podmienok upravených v § 49 až 51 zákona o DPH.
2. Ako platiteľ DPH ste v úlohe dodávateľa stavebných prác v hodnote napríklad 10.000 €. Do 15 dní odo dňa dodania stavebných prác vystavíte faktúru v cene "bez dane" na sumu 10.000 €. Na  hlavičke faktúry okrem obvyklých údajov uvediete:
·         textovú informáciu  „prenesenie daňovej povinnosti“,
·         typ zdaniteľného obchodu, t.j. Stavebné práce alebo Stavba alebo jej časť alebo Tovar s inštaláciou alebo montážou,
·         kategóriu dodávaného produktu (výrobku alebo služby) podľa štatistickej klasifikácie produktov CPA, sekcie F,
 
Facebook Google Twitter Email