Novinky

Predaj a obchodného podielu – dopad na daň z príjmov a zdravotné odvody

(26.2.2016)
Predaj a obchodného podielu – dopad  na  daň z príjmov  a zdravotné odvody
 
Príjmy z predaja obchodného podielu v s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva sú predmetom dane z príjmov. Podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) patria príjmy z prevodu účasti (podielu) na s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva k ostatným príjmom. Do základu dane, resp. čiastkového základu dane z ostatných príjmov, sa zahŕňajú tieto príjmy znížené o preukázateľné vynaložené výdavky na ich dosiahnutie.
-           za výdavok považuje vklad do základného imania spoločnosti alebo obstarávacia cena tohto podielu
 
 Daňovník, ktorý dosiahol v zdaňovacom období príjmy z predaja obchodného podielu v s. r. o., podáva daňové priznanie typu B, v ktorom tieto príjmy priznáva.
 
-           z príjmov z prevodu obchodného podielu sa platí aj zdravotné poistenie, ktoré je tiež súčasťou výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov.
-           
-          zdravotné poistenie sa platí až neskôr, na základe ročného zúčtovania vykonaného z údajov uvedených v daňovom priznaní.
 
-          sadzba zdravotného poistenia z týchto príjmov je 14 % z vymeriavacieho základu.
 
-          vymeriavacím základom pre výpočet zdravotného poistenia pri príjmoch z prevodu obchodného podielu je základ dane z týchto príjmov
 
Oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu od dane z príjmov.
 
 Na príjmy z prevodu, resp. predaja obchodného podielu v s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva sa vzťahuje aj oslobodenie od dane z príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov.  
V prípade:
-          ak príjem z predaja obchodného podielu znížený o výdavky nepresiahne v zdaňovacom období sumu 500 eur, je takýto príjem od dane z príjmov v danom zdaňovacom období úplne oslobodený.
-          ak je rozdiel príjmov z prevodu obchodného podielu a výdavkov k nim prislúchajúcim vyšší ako 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel príjmov a výdavkov prevyšujúci sumu 500 eur
 
 
 
 
„Staré  obchodné  podiely“
 
Oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu od dane z príjmov nadobudnutého pred 1. januárom 2004
V súvislosti so zdaňovaním predaja obchodného podielu je potrebné ešte rozlišovať, či bol tento obchodný podiel nadobudnutý:
-           do 31. decembra 2003 alebo
-           od 1. januára 2004
-           aká doba uplynula medzi nadobudnutím a predajom tohto obchodného    podielu.
Podľa § 52 ods. 21 zákona o dani z príjmov sa na zdanenie príjmu z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach obstaraných pred 1. januárom 2004, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presiahne päť rokov, použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov aj po 31. decembri 2003.
Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sú príjmy z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach (predaj obchodného podielu), ak nejde o predaj cenných papierov a ak doba medzi nadobudnutím a predajom obchodného podielu presahuje päť rokov, od dane oslobodené.
 
Facebook Google Twitter Email